Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 27 2015

smallie
Jeśli ktoś traktuje Cię źle, pamiętaj, że jest coś nie tak z nim, a nie z Tobą. Normalni ludzie nie niszczą innych ludzi.
— temyśli.pl
Reposted frombomdia bomdia viadarkparadise darkparadise
smallie
2224 6228
Reposted fromLoreley Loreley viainsanelife insanelife
smallie
6570 6667
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viadarkparadise darkparadise

November 08 2014

smallie

November 06 2014

smallie
3206 980a
Reposted fromoopsiak oopsiak viakeepfit keepfit
smallie
0696 fb80
Reposted fromdusielecc dusielecc viakeepfit keepfit
smallie
9763 249c
Reposted fromdusielecc dusielecc viabundzia bundzia
smallie
Play fullscreen

So honey now...
Take me into your lovin' arms
Kiss me under the light of a thousand stars
Place your head on my beating heart
I'm thinking out loud
That maybe we found love right where we are...

Reposted fromfrom-my-soul from-my-soul viaannie94 annie94

November 05 2014

smallie
3348 94ac
Reposted fromkarahippie karahippie viakrainakredek krainakredek
smallie
Play fullscreen
fucking awesome ♥
Reposted frombundzia bundzia viahotmess hotmess

November 02 2014

smallie
7162 2965 500
smallie
0995 17a9
"Chcę być tą jedną jedyną. Twoją wybranką, bez której nie potrafisz żyć, od której rano odrywasz się niechętnie, a wieczorem pędzisz do niej jak na skrzydłach. Nie mogę być trzymanym w rezerwie elementem planu B ani nagrodą pocieszenia"

— Jane Sigaloff
smallie
4235 a49f
Reposted fromlove-autumn love-autumn viainsanelife insanelife
smallie
Nie mylić miłości z zakochaniem. Zakochanie to jest reakcja fizjologiczna, jak erekcja. To się po prostu zdarza, czasem samo z siebie. Jak ktoś nie chce, żeby się zdarzyło, to ucieknie na czas, jasne. A miłość to nie jest uczucie, to postawa względem drugiego człowieka i seria decyzji, jakie się podejmuje. Miłości się nie czuje, tylko się nią żyje. Kocham swoją żonę, bo kiedyś tak zdecydowałem: "Będę kochał właśnie ciebie".
— Szczepan Twardoch
smallie
8705 3afe
smallie
smallie
smallie
Fleur | via tumblr
Reposted fromweightless weightless viainsanelife insanelife
smallie
Każdy po­winien mieć ko­goś, z kim mógłby szczerze pomówić, bo choćby człowiek był nie wiado­mo jak dziel­ny, cza­sami czu­je się bar­dzo samotny.
— Ernest Hemingway
Reposted fromxxoxxo xxoxxo viablablablabla blablablabla

October 31 2014

smallie
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl